Postanowienia ogólne

 1. Serwis modnenewsy.pl ma za zadanie prezentować informacje i materiały związane ze światem mody. Serwis umożliwia wymianę spostrzeżeń jak również wyrażanie opinii między Użytkownikami.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu serwisu  modnenewsy.pl przed rozpoczęciem korzystania z niego.
 4. Użytkownik w momencie korzystania z serwisu modnenewsy.pl oświadcza oraz potwierdza zapoznanie się z przedstawioną treścią niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Definicje

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 1. Usługodawca – osoby stanowiące zespół Redakcji modnenewsy.pl publikujące Treści na Serwisie.
 2. Serwis – witryna internetowa o charakterze platformy informatycznej i informacyjnej utworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawców. Niniejszy serwis znajduje się pod adresem internetowym modnenewsy.pl oraz składa się z kompleksu usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Usługi te dotyczą w szczególności udostępnianie unikalnych Treści,
 3. Użytkownik – fizyczna osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik również może być osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat oraz posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy. Użytkownik niepełnoletni zobowiązany jest do przekazania zgody każdorazowo, gdy Usługodawca żąda o uzyskanie ww. zgody w formie pisemnej,
 4. Treści – są to treści redakcyjne dotyczące mody damskiej i odzieży damskiej. Treści te dotyczą tekstów, opisów, plików multimedialnych, zdjęć, które są tworzone i udostępniane do Serwisu przez Usługodawców. Ww. treści stanowią utwór według prawa polskiego (wedle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 02.04.1994 r.),
 5. Ustawa – jest to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (Dz. Urz. z dnia 09.09.2002 r. wraz z póź. zm., tj.),
 6. Umowa – jest to umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowa opiera się na warunkach Regulaminu w której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług świadczonych w Serwisie,
 7. Usługa – są to usługi elektroniczne w rozumieniu wspomnianej Ustawy. Usługi są zrealizowane na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu. Obejmują one głównie:
  1. usługi informacyjne (umożliwiają Użytkownikom dostęp do Treści Serwisu),
  2. usługi reklamowe i inne wspomagające korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
 8. Komentarz – jest to każda treść wprowadzona przez Użytkownika do  Serwisu. Komentarz ten dotyczy Treści udostępnianych przez niniejszy Serwis i jest zamieszczana przez Użytkownika na witrynie internetowej w polu „Komentarze”,
 9. Wtyczka – jest to aplikacja umożliwiająca udostępnienie autoryzacji w Serwisie. Aplikacja używa zewnętrznych danych autoryzacyjnych. Aplikacja ta korzysta w szczególności platformy społecznościowe takie jak Facebook,
 10. Regulamin – jest to dokument Serwisu pod adresem https://modnenewsy.pl/regulamin.

Zasady korzystania z serwisu ModneNewsy.pl

 1. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika adres URL Serwisu. Umowa może być zawarta także w przypadku korzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych zawartych w witrynie Serwisu. Chwilą rozwiązania ww. Umowy jest moment zamknięcia stron/y Serwisu modnenewsy.pl w przeglądarce internetowej Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w momencie uznania o zaprzestaniu umożliwienia dostępności Serwisu Modne Newsy dla Użytkowników.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z ww. Serwisu nie obciąża w jakikolwiek sposób Użytkownika odwiedząjącego witrynę lub strony Serwisu.

Rejestracja do Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie jest udostępniona przy pomocy zewnętrznej Wtyczki.
 3. Komentarze oznakowane będą nazwą Użytkownika wskazaną przez niego w Serwisie (także przy pomocy platformy Facebook). Komentarze wykorzystają Wtyczkę w momencie rejestrowania się przez Użytkowników do Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu, korzystający z Wtyczki, poprzez dokonanie rejestracji wyraża zgodę na pobranie przez Serwis informacji z Wtyczki.
 5. Użytkownik, korzystający z opcji rejestracji, oświadcza, że znany mu jest fakt zamieszczanych napisanych przez niego Komentarzy w Serwisie. Użytkownik w ww. momencie oświadcza, że jego treść może być udostępniona w pozostałych serwisach internetowych niż witryna Modne Newsy. Użytkownik zgadza się w ww. sytuacji na udostępnienie wspomnianego komentarzu na zasadach określanych w regulaminach tych serwisów.

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem oraz z Regulaminem.
 2. Zakazane jest, pod każdym warunkiem, korzystanie z niniejszego Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest umieszczanie w ramach Komentarzy treści bezprawnych. W szczególności treści dotyczących:
  • popierających radykalne poglądy lub postawy społeczne, w tym mające charakter dyskryminacji rasowej, etnicznej, płciowej, orientacji seksualnej, wyznaniowej i in.,
  • wulgarnych lub z zawartymi wulgaryzmami,
  • powszechnie uznanych w normach społecznych za obraźliwe oraz niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • treści propagujących używanie narkotyków lub niedopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Są to m.in. treści o środkach odurzających, propagujących spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  • treści pornograficznych,
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
 4. Usługa dodawania Komentarzy ma na celu wymianę informacji i opinii między Użytkownikami w niniejszym Serwisie.
 5. Usługodawca nie zleca przygotowywania Komentarzy, ani nie ma wpływu na formę ich treści. Usługodawca nie dokonuje analizy redakcyjnej lub autoryzacji przed publikacyjnej Komentarzy. Usługodawca jedynie zapisuje Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia Komentarzy dodanych przez Użytkownika naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników. Działania szczególnie naruszające prywatność to zbieranie, przetwarzanie, a także rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich bezpośredniej zgody.
 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność zarówno za wprowadzane przez siebie Komentarze, jak i szkodę powstałą w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Patrz: ust. 1-3 oraz ust. 8.

Własność intelektualna

 1. Serwis (czyli układ stron oraz podstron, opublikowanych w Serwisie Treści i grafika komputerowa) stanowi przedmiot ochrony w rozumieniu polskiego prawa autorskiego.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. Serwis Modne Newsy zawiera chronione prawem autorskim Treści.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej Serwisu i zamieszczanych w Serwisie Treści przysługują jedynie Usługodawcom.
 5. Korzystanie z Serwisu, w tym z udostępnianych Treści, nie upoważnia Użytkownika do jakiegokolwiek wykorzystywania Treści. Nie oznacza to nabycia jakichkolwiek praw do Treści.
 6. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dalsze rozpowszechnianie i/lub transmitowanie elektronicznie Treści Serwisu. Także dotyczy to jakikolwiek inny sposób niż wyżej opisany bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawcy dołożą swoje starania, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawcy nie odpowiadają za opóźnienia w działaniu Serwisu. Usługodawcy, niezależne od ww. opóźnień, nie będą odpowiadać przede wszystkim za problemy techniczne leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Usługodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
 • Komentarze Użytkowników Serwisu modnenewsy.pl. Usługodawca nie zamawia komentarzy. Usługodawcy nie zlecają ich przygotowywania, nie dokonują analizy redakcyjnej. Usługodawcy również nie wykonują autoryzacji przed publikowaniem komentarzy,
 • Autentyczność informacji na portalu modnenewsy.pl oraz danych podawanych przez Użytkowników zamieszczonych w polu „Komentarze”. Usługodawcy również nie ponoszą szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie. Wśród tych zagrożeń uchyla się:
  • przejęcie tajnych haseł przez osoby trzecie;
  • włamania do systemu Użytkownika,
  • zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika;
 • Mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów niż Serwis modnenewsy.pl. Są to np. portal Facebook oraz podobne w ramach których następuje rejestracja za pomocą ww. Wtyczki. Użytkownik korzysta z funkcjonalności tych portalów zgodnie z regulaminami wymienionych serwisów.
 1. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do:
 • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub dokonania konserwacji,
 • przerw w dostępie do Serwisu modnenewsy.pl bez podawania uprzednio przyczyn do Użytkowników Serwisu,
 • zakończenia świadczenia Usług. Niniejszy zapis dotyczy w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, w tym bez uprzedniego publikowania informacji do Użytkowników,
 • do zablokowania danemu Użytkownikowi, bądź grupie Użytkowników, dostępu dodawania Komentarzy lub korzystania z Serwisu na czas okresowy lub bliżej nieokreślony. Ma to zastosowanie głównie w przypadku wielokrotnego, świadomego, bądź celowego rażącego naruszania Regulaminu lub utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego dla innych Użytkowników za pośrednictwem określonych mechanizmów  informatycznych,
 • usunięcia Komentarzy na ww. zasadach Regulaminu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie pełne prawo do korzystania z Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca przetwarzający dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z aktualnymi przepisami polskiego prawa. W tym w szczególności nadmienione są przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm., tj.) oraz ww. Ustawy.
 2. W ramach rejestracji do Serwisu, i w celu korzystania z Usługi dodawania Komentarzy, Użytkownik korzystający z Wtyczki wyraża zgodę na pobranie informacji z Wtyczki oraz informacji przez Serwis modnenewsy.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w Serwisie w celu realizacji Usług. Zakres realizacji Usług jest wskazany postanowieniami Regulaminu – w tym w szczególności przesyłania informacji handlowych. Realizacja Usług jest dokonywana za uprzednią i odrębną zgodą konkretnego Użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
 • wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę Serwisu,
 • do edytowania swoich danych osobowych,
 • do zażądania zaniechania  przetwarzania danych osobowych przez usunięcie z bazy danych Użytkownika Serwisu modnenewsy.pl.

Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia na żądanie odpowiedniego organu danych Użytkownika. Usługodawcy zastrzegają również prawo do wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji – w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne. Postępowanie to dotyczy takie, które mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych nw. Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego – głównie przepisy ww. Ustawy oraz obowiązującego Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwie sądy znajdujące się na terenie państwa polskiego.
 2. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn Użytkownikom.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega ww. prawo w szczególności w przypadkach zmiany przepisów lub ze względów technicznych lub technologicznych.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować bezpośrednio na adres: redakcja@modnenewsy.pl lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na podstronie “Współpraca”.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2018 roku.